ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΙ


kion1« ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΙ »

  [Aristot. Metaph. A 5.985 b 23]

 οἱ καλούμενοι Πυθαγρειοι τν μαθημτων ἁψάμενοι πρτοι ταῦτά τε προήγαγον, καὶ ἐντραφέντες ν αὐτοῖς τς τοτων ἀρχὰς τν ντων ἀρχὰς ᾠήθησαν εναι πντων. ἐπεὶ δὲ τούτων οἱ ἀριθμοὶ φύσει πρτοι, ν δὲ τούτοις ἐδόκουν θεωρεν ὁμοιώματα πολλὰ τοῖς οσι καὶ γιγνομένοις, μλλον ἢ ἐν πυρὶ καὶ γῇ καὶ ὕδατι, τι τὸ μὲν τοιονδὶ τῶν ἀριθμῶν πθος δικαιοσνη τὸ δὲ τοιονδὶ ψυχή τε καὶ νοῦς τερον δὲ καιρὸς καὶ τῶν λλων ς εἰπεῖν καστον ὁμοίως, τι δὲ τῶν ἁρμονιῶν ν ἀριθμοῖς ὁρῶντες τὰ πάθη καὶ τοὺς λγους, – ἐπεὶ δὴ τὰ μὲν λλα τος ἀριθμοῖς ἐφαίνετο τν φσιν ἀφωμοιῶσθαι πσαν, οἱ δ’ ἀριθμοὶ πάσης τς φσεως πρτοι, τὰ τῶν ἀριθμῶν στοιχεα τν ντων στοιχεα πντων ὑπέλαβον εναι, καὶ τὸν λον οὐρανὸν ἁρμονίαν εναι καὶ ἀριθμόν.

 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

…οι λεγόμενοι Πυθαγόρειοι ήταν οι πρώτοι που ασχολήθηκαν με τα μαθηματικά και τα οδήγησαν σε σημαντική πρόοδο. H συστηματική ενασχόληση με τα μαθηματικά τούς οδήγησε στην πεποίθηση ότι οι αρχές των μαθηματικών είναι και αρχές όλων των όντων. Kαι επειδή ανάμεσα στις αρχές αυτές οι αριθμοί είναι φύσει πρώτοι, τους δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι μπορούν μέσα στους αριθμούς (πολύ περισσότερο απ’ ό, τι στη φωτιά, στη γη ή στο νερό) να διακρίνουν πολλες ομοιότητες με τα όντα και με τα γιγνόμενα ― λέγοντας ότι αυτή η ιδιότητα των α-ριθμών είναι η δικαιοσύνη, η άλλη ότι είναι η ψυχή ή ο νους, η τρίτη ο καιρός, και ούτω καθεξής. Eπιπλέον, επειδή έβλεπαν ότι οι ιδιότητες και οι αναλογίες των μουσικών αρμονιών ανάγονται στους αριθμούς, και επειδή όλα τα πράγματα φαίνονταν να εξομοιώνουν την ολότητα της φύσης τους με τους αριθμούς, ενώ οι αριθμοί ήταν το πρωταρχικό στην ολότητα της φύσης, κατέληξαν στη θέση ότι τα στοιχεία των αριθμών είναι στοιχεία όλων των όντων, και ότι όλος ο ουρανός είναι αρμονία και αριθμός

Συνέχεια